28/04/2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

28/04/2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2022 tarihinde, saat: 15.00’de, Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak No:18 Yılmazlar İş Merkezi Kat:5 Daire:10 Odunpazarı Eskişehir adresinde gerçekleştirilecektir.

2021 yıllık hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve Dipnotları, Yönetim Kurulu’nun 2021 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı konusundaki önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Yatırımcı Bilgilendirme Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ilave açıklamaları içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirket Merkezi’nde Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini aşağıda yer alan vekâletname formu örneğine uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini, Şirketimizden veya https://classest.com/media/documents/investor-relations/28-04-2022-tarihli-olagan-genel-kurul-toplantisina-davet.pdf adresindeki şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri, bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması” Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerlerini/imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. II-30.1 sayılı Tebliğ’de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin dördüncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30’a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

El kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

GÜNDEM:

1. Açılış ve Yoklama

2. Divan Teşekkülü ve Saygı Duruşu

3. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

4. Yönetim kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakaresi.

5. Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi, kabulü veya reddi. 2021 yılına ait kar zarar hesaplarının görüşülmesi

6. Şirketin genel kurul çalışma esas ve usullerini belirleyen iç önergenin okunup kabül edilmesi,

7. Yönetim Kurullarının ibra edilmesi.

8. Yönetim Kurulu Huzur haklarının belirlenmesi hakkında,

9. Dilek ve Temenniler.

10. Kapanış.


Vekaletname Örneği

VEKÂLETNAME

Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Uray Global Danışmanlık Bilişim ve Satış Anonim Şirketi’nin 28/04/2022 tarihinde Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak No:18 Yılmazlar İş Merkezi Kat:5 Daire:10 Odunpazarı Eskişehir adresinde saat: 15:00'de yapılacak 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren

Adı Soyadı / Unvanı:

Tarih ve İmza:

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.